مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟

پایه هشتم - علوم تجربی
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن آن - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش کوه آتشفشان و میخ آهنی در محلول کات کبود - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش واکنش شیمیایی قرص جوشان برای انجام کار - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه انرژی شیمیایی مواد غذایی - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش اندازه گیری درصد اکسیژن هوا (روش اول) - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش اندازه گیری درصد اکسیژن هوا (روش دوم) - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن قند و نقش کاتالیزگر - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن سیم ظرفشویی - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش قرص جوشان درآب (انرژی واکنش) - فصل دوم
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل پنجم - حس و حرکت
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل پنجم - حس و حرکت / قسمت 4 - ماهیچه ها
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل پنجم - حس و حرکت / قسمت 3 - استخوان بندی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل پنجم - حس و حرکت / قسمت 2 - حواس پنجگانه
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل پنجم - حس و حرکت / قسمت 1 - حس بینایی
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل چهارم - تنظیم عصبی
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir