توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس ششم My House - خانه من زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم

 

 

Talking about where people are
Talking about what people are doing

 

Ff - Vv - Ww

 

Vocabulary:

house, room, bedroom, kitchen,
living room, garage, office, lunch, hand, cook,
wash, watch, play, read, study, work, come, fix, call

Expressions:
Where are you/they?
I’m/They’re in the (kitchen).
Where’s he/she?
(He’s/She’s) in his/her room.
Is he/she in the (garage)?
Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.
What are you/they doing?
I’m/They’re (cooking lunch).
What is he/she doing?
He/She is (studying).
Pardon? Can you say that again?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Houseخانه منپایه هفتمافراد چه کاری انجام میدهندافراد کجا هستندTalking about where people areTalking about what people are doing

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir