مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت سوم - پیوند کووالانسی

پایه نهم - علوم تجربی
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت دوم - یون ها در بدن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت اول - ترکیب یونی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت سوم
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت دوم
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت اول
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل پنجم - نیرو
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل چهارم - حرکت چیست؟
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر
جزوه و گام به گام علوم نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی
دانلود خلاصه و سوال و جواب علوم پایه نهم درس به درس / فصل هشتم تا پانزدهم
دانلود خلاصه و سوال و جواب علوم پایه نهم درس به درس / فصل اول تا هفتم
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - نفت منبعی برای ساختن - تأثیرات نفت خام روی زندگی ما / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - فکر کنید صفحه 31 و جدا سازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام (برج تقطیر) / علی مهرابی
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir