آزمون کوتاه علوم هفتم درس پانزدهم - تبادل با محیط / با پاسخ

پایه هفتم - علوم تجربی
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 15 - تبادل با محیط
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 14 - گردش مواد
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 13 - سفر غذا
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 12 - سفرۀ سلامت
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 11 - یاخته و سازمان بندی آن
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 10 - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 8 - انرژی و تبدیل های آن
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 9 - منابع انرژی
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 7 - سفر آب درون زمین
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 6 - سفر آب روی زمین
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 5 - از معدن تا خانه
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 4 - موادّ پیرامون ما
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 3 - اتم ها؛ الفبای مواد
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 2 - اندازه گیری در علوم و ابزار های آن
نمونه سوال علوم هفتم با جواب / فصل 1 - تفکر و تجربه
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir