زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و یکم : گفتگوی کوتاه 2

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

Small Talk

گفتگوی کوتاه 2

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

Where do you come from?

شما از کجا می آیید؟ 


From Basel.

اهل بازل هستم


Basel is in Switzerland.

بازل در سوییسقرار دارد


May I introduce Mr. Miller?

می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟ 


He is a foreigner.

او خارجی است 


He speaks several languages.

او به چندین زبان تسلط دارد 


Are you here for the first time?

شما برای اولین بار اینجا هستید؟ 


No, I was here once last year.

نه، من سال گذشته هم اینجا بودم


Only for a week, though.

اما تنها یک هفته


How do you like it here?

پیشما به شما خوشمی گذرد؟ 


A lot. The people are nice.

بسیار خوب است. مردم مهربان هستند


And I like the scenery, too.

از مناظر اینجا هم خوشم می آید


What is your profession?

شغل شما چیست؟ 


I am a translator.

من مترجم هستم


I translate books.

من کتاب ترجمه می کنم


Are you alone here?

شما اینجا تنها هستید؟ 


No, my wife / my husband is also here.

نه، خانمم / شوهرم هم اینجاست


And those are my two children.

و دو فرزندم آنجا هستند

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیWherecomefromکجااهل کجاگفتگوی کوتاهSmall Talk

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir