توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس هشتم My Favorite Food غذای دلخواه من زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم

 

 

Talking about your
favorite food
Making suggestions

Cc  - Jj  - Qq - Zz

Vocabulary:

food, drink, hungry, thirsty, favorite
bread, rice, kebab, chicken, salad, fruit, juice,
orange, dates, cake, milk, tea, water, jelly,
quince, coconut, zucchini, feel, like, enough

Expressions:
What’s your favorite food/drink?
What do you like to eat/drink?
I’d like some (cakes and milk).
I am/feel hungry/thirsty.
Let’s have/take something to eat/drink.
How about some (cakes and milk)?
How do you say ……… in English?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Favorite Foodغذای دلخواهپایه هفتمTalking about your favorite foodMaking suggestions

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir