درس پنجم


1- Tradition 2- Rural 3- Burden 4- Campus 5- Majority 6- Assemble 7- Explore 8- Topic 9- Debate 10- Evade 11- Probe 12- Reform

Tradition
beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another
باور ها ، اعتقادات و رسومي که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود

a. The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.
b. All religions have different beliefs and traditions.
c. As time goes on, we will eliminate traditions which are meaningless.

a- پدر سعي مي کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج حائز اهميت است
b- همه مذاهب باورها و سنت هاي متفاوتي دارند
c- با پيشرفت زمان سنت هاي بي معني را کنار مي گذاريم


Rural
in the country
روستايي

a. Tomatoes are less expensive at the rural farm stand.
b. Rural areas are not densely populated.
c. The rural life is much more peaceful than the city one.

a- گوجه فرنگي در غرفه کشاورزي روستايي ارزان تر است
b- مناطق روستايي پر جمعيت نيستند
c- زندگي روستايي بسيار آرامتر از مناطق شهري است


Burden
what is carried; a load
آنچه حمل مي شود ، بار

a. The burden of the country’s safety is in the hands of the President.
b. Irma found the enormous box too much of a burden.
c. Ricky carried the burden throughout his college career.

a- مسئوليت امنيت کشور بر عهده رئيس جمهور است
b- ايرما دريافت که جعبه بزرگ براي او سنگين است
c- ريکي بار مسئوليت را در طول دوران دانشجويي به دوش مي کشيد


Campus
grounds of a college, university, or school
محوطه ي يک دانشکده ، دانشکده يا مدرسه

a. The campus was designed to utilize all of the college’s buildings.
b. Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.
c. I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.

a- محوطه طوري طراحي شده بود که تمام ساختمان هاي کالج را در بر مي گرفت
b- جف وقتي فهميد که زندگي در خانه ارزان تر است، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد
c- من تصميم دارم به ايالت پن بروم چون محوطه دانشگاهي زيبايي دارد


Majority
the larger number; greater part; more than half
تعداد بيشتر ، قسمت عمده ، بيش از نيم ، اکثريت

a. A majority of votes was needed for the bill to pass.
b. The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat.
c. In some countries, the government does not speak for the majority of the people.

a- براي تصويب لايحه ، راي اکثريت لازم بود
b- بيشتر مردم ترجيح مي دهند گوشت را به قيمت عمده فروشي خريداري کنند
c- در بعضي از کشورها ، دولت نماينده اکثريت مردم نيست


Assemble
gather together; bring together
گرد آمدن ، جمع آوري کردن

a. The rioters assembled outside the White House.
b. I am going to assemble a model of a spacecraft.
c. All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall.

a- شورشيان خارج از کاخ سفيد اجتماع کردند
b- مي خواهم ماکت يک فضانورد را بسازم
c- تمام افرادي که براي رفتن به پيک نيک جمع شده بودند، با شروع باران ناپديد شدند


Explore
go over carefully; look into closely; examine
سياحت کردن ، اکتشاف کردن ، بررسي کردن

a. Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime.
b. The Weather Bureau explored the effects of the rainy weather.
c. Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored.

a- وکيل اسپنس در مورد دلايل اصلي جنايت تحقيق کرد
b- هواشناسي اثرات هواي باراني را بررسي کرد
c- سارا مي خواست بداند آيا تمام روش هاي حل مساله را بررسي کرده اند


Topic
subject that people think, write, or talk about
موضوعي که مردم درباره ي آن فکر مي کنند ، مي نويسند وي اصحبت مي کنند ، مبحث

a. Predicting the weather is our favorite topic of conversation.
b. Valerie only discussed topics that she knew well.
c. The speaker’s main topic was how to eliminate hunger in this world.

a- پيش بيني وضع هوا موضوع مورد علاقه صحبت ماست
b- والري تنها درباره موضوعاتي که خوب ميدانست، بحث مي کرد
c- موضوع اصلي سخنراني، چگونگي از بين بردن گرسنگي در جهان بود


Debate
a discussion in which reasons for and against something are brought out
بحثي که در آن دلايل موافق و مخالف چيزي مطرح مي شود

a. The debate between the two candidates was heated.
b. Debate in the U.S. Senate lasted for five days.
c. Instead of shrieking at each other, the students decided to have a debate on the topic.

a- بحث ميان دو نامزد بالا گرفت
b- بحث در مجلس سناي آمريکا پنج روز طول کشيد
c- دانش اموزان تصميم گرفتند به جاي فرياد کشيدن، در مورد موضوع با هم بحث کنند


Evade
get away from by trickery or cleverness
با کلک يا زرنگي از چيزي دور شدن

a. Juan tried to evade the topic by changing the subject.
b. In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard.
c. The prisoner of war evaded questioning by pretending to be sick.

a- جوان با عوض کردن موضوع از بحث طفره رفت
b- ارني براي فرار از دام پليس، ريش گذاشت
c- با تظاهر به بيماري، زنداني جنگي از بازجويي طفره رفت


Probe
search into; examine thoroughly; investigate
کاوش کردن ، کاملاً برررسي کردن ، تحقيق کردن

a. The lawyer probed the man’s mind to see if he was innocent.
b. After probing the scientist’s theory, we proved it was correct.
c. King Henry’s actions were carefully probed by the noblemen.

a- وکيل ذهن مرد را کاوش کرد تا بفهمد آيا او بي گناه است
b- بعد از بررسي، ثابت کرديم که نظريه دانشمندان صحيح است
c- اعمال شاه هنري را اشرافيان دقيقاً بررسي مي کردند


Reform
make better; improve by removing faults
بهتر کردن ، با رفع اشکالات بهبود بخشيدن

a. After the prison riot, the council decided to reform the correctional system.
b. Brad reformed when he saw that breaking the law was hurting people other than himself.
c. Only laws that force companies to reform will clear the dangerous vapors from our air.

a- بعد از شورش در زندان، شورا تصميم گرفت نظام تاديب را اصلاح کند
b- براد وقتي ديد قانون شکني غير از خودش، ديگران را نيز آزار مي دهد، اصلاح شد
c- فقط قوانيني که شرکت ها را مجبور به اصلاح مي کنند، گازهاي خطرناک را از هواي محيط ما پاک خواهند نمود


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : TraditionRuralBurdenCampusMajorityAssembleExploreTopicDebateEvadeProbeReformآموزش کتاب 504 واژه
تازه های آموزشی
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و سوم : در ایستگاه قطار - At the train station
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و دوم : در رستوران 4 - At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و یکم : در رستوران 3 - At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی ام : At the restaurant 2 - در رستوران 2
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و نهم : در رستوران قسمت 1 / At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و هشتم : در هتل – شکایت / In the hotel – Complaints
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و هفتم : در هتل – ورود به هتل / In the hotel – Arrival
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - مدیریت سفارش های کاربران در PHP
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - انواع JOIN در SQL - قسمت دوم
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - انواع JOIN در SQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تولید کدهای SQL به صورت Wizard در MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - آموزش استفاده از برگه Search
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تعیین سطح دسترسی کاربر در MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - نحوه پیکربندی MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تاریخچه SQL

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir