کربن مونوکسید و ویژگی ھای آن

پایه نهم - علوم تجربی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - نفت منبعی برای ساختن - تأثیرات نفت خام روی زندگی ما / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - فکر کنید صفحه 31 و جدا سازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام (برج تقطیر) / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / نفت خام - ترکیب های نفت خام - هیدروکربن / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه کربن ( فکر کنید صفحه 27 ) و نفت خام و زندگی امروز / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه های طبیعی - چرخۀ کربن / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی حرکت یون ها در آب - آزمایش صفحه 16 / حسین باقری پور
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های اشتراکی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - ویژگی ترکیب های یونی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی رسانایی الکتریکی - آزمایش صفحه 15 / حسین باقری پور
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های یونی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / بسپارها ( پلیمرها ) / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / موقعیت عناصر در جدول تناوبی / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / طبقه بندی عناصرجدول تناوبی / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / نافلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / واکنش پذیری فلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / دسته بندی مواد / آقای علی مهرابی
قوانین نیوتن
تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان
کربن اساس استخوان بندی ھیدروکربن ھا
تازه های آموزشی
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 48 و 49
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 45 تا 47
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / فعل مضارع (2) + بدانیم + فن ترجمه
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 9 تا 12
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 6 تا 8
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 1 تا 5
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ - تجربه جدید
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / کَنْزُ الْحِکمَةِ مِنَ اَلْامامِ عَليّ (ع) - گنج دانش از امام علی (ع)
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 34 و 36
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 32 و 33
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / بدانیم - فعل مضارع
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ - شغل تو در آینده
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir