قوانین نیوتن


قانون اول نیوتن :
تمام اجسام مایل ھستندکه حالت خود راحفظ کنند مثلا اگر در حال حرکت ھستندمی خواھند در خط مستقیم به حرکت یکنواخت خود ادامه دھد واگر ساکن ھستند مایل اند به حالت سکون ادامه بدھند مگر آنکه به آن نیرویی وارد شوند

مثال:

اتوبوسی که ساکن است شروع به حرکت می کند مسافرین اتوبوس به سمت عقب ھل داده می شوند(تمایل به سکون)و زمانی که اتوبوس ترمز می کند مسافرین به سمت جلو پرتاب می شوند (تمایل به حرکت)


قانون دوم نیوتن:
شتاب در یک جسم متناسب با نیرو و نسبت عکس با جرم جسم دارد
مثال:
جسمی به جرم ٢کیلوگرم با نیروی ۵نیوتن بر روی میزی کشیده می
شودشتاب حاصل از این حرکت چقدر است؟
جرم ÷ شتاب =نیرو
٢/۵=٢÷۵
نیوتون بر کیلوگرم

قانون سوم نیوتن:
ھر گاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد کند جسم دوم نیروی برابر ودر جھت مخالف ان به جسم وارد می کند.
مثلا زمان پارو زدن ،پارو نیروی به آب وارد می کند و آب نیز نیرویی برابر اما مخالف به ان وارد می کند.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پایه نهمعلوم نهمعلوم تجربیقوانین نیوتنقانون اول نیوتنقانون دوم نیوتنقانون سوم نیوتن
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir