قوانین نیوتن


قانون اول نیوتن :
تمام اجسام مایل ھستندکه حالت خود راحفظ کنند مثلا اگر در حال حرکت ھستندمی خواھند در خط مستقیم به حرکت یکنواخت خود ادامه دھد واگر ساکن ھستند مایل اند به حالت سکون ادامه بدھند مگر آنکه به آن نیرویی وارد شوند

مثال:

اتوبوسی که ساکن است شروع به حرکت می کند مسافرین اتوبوس به سمت عقب ھل داده می شوند(تمایل به سکون)و زمانی که اتوبوس ترمز می کند مسافرین به سمت جلو پرتاب می شوند (تمایل به حرکت)


قانون دوم نیوتن:
شتاب در یک جسم متناسب با نیرو و نسبت عکس با جرم جسم دارد
مثال:
جسمی به جرم ٢کیلوگرم با نیروی ۵نیوتن بر روی میزی کشیده می
شودشتاب حاصل از این حرکت چقدر است؟
جرم ÷ شتاب =نیرو
٢/۵=٢÷۵
نیوتون بر کیلوگرم

قانون سوم نیوتن:
ھر گاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد کند جسم دوم نیروی برابر ودر جھت مخالف ان به جسم وارد می کند.
مثلا زمان پارو زدن ،پارو نیروی به آب وارد می کند و آب نیز نیرویی برابر اما مخالف به ان وارد می کند.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پایه نهمعلوم نهمعلوم تجربیقوانین نیوتنقانون اول نیوتنقانون دوم نیوتنقانون سوم نیوتن

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir