توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

گرامر جلسه دوم

قید مکان - قید زمان - صفت ملکی

 


قید مکان:
محل انجام گرفتن فعل


 In the class در کلاس
 there آنجا
 at school در مدرسه
 at home در خانه
 here اینجا


قید زمان:

زمان انجام گرفتن فعل


today امروز
Everyday هر روز
yesterday دیروز
every other day یک روز در میان
on even days روز های زوج
on odd days روز های فرد


صفت ملکی:

۱. صفاتی که همراه اسم می آیند.
۲. بدون اسم معنی ندارند.
۳. مالکیت را می رسانند.

 در زبان فارسی -> صفت بعد از اسم
در زبان انگلیسی -> صفت قبل از اسم

۴. با اسم بعد از خود هیچگونه موافقتی ندارند، بجز صفت های this و that که بسته به اسم بعد، مفرد یا جمع می شوند:

This ---جمع---> these
That ---جمع---> those

This book ---جمع---> these books
That car ---جمع---> those cars


صفات ملکی:

مفرد ها:


 My -> مال من
Your -> مال تو
His -> مال او (مذکر)
Her -> مال او (مونث)
Its -> مال آن (شی)

جمع ها:


Our -> مال ما
your -> مال شما
their -> مال آنها

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : قید مکانقید زمانصفت ملکی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir