آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خودرو - موتور و اجزاء آن

زبان انگلیسی - آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خودرو - موتور و اجزاء آن

 The Car engine & its parts

 

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد موتور خودرو - اجزاء اصلی موتور - تعمیرات و ...

 

 

1- (این) موتور مثل ساعت کار می کند.

The engine ticks.

 

2- موتور تنظیم نیست.

The engine is not tuned / is idle.

 

3- فکر می کنم باید بدهم موتور را تنظیم کنند.

I think I should have/ get the engine tuned up.

 

4- اتومبیلم روغن سوزی دارد. دود اگزوز آبی رنگ است.

My car burns oil. The exhaust is blue.

 

5- باید بدهم رینگ پیستون ها را عوض کنند.

I should get the piston rings changed.

 

6- رادیاتور چکه می کند. باید سوراخ باشد.

The radiator is leaking. There must be a leak in it.

 

7- تسمه پروانه شل است. صدا می کند.

The fan belt is too loose. It s squeaking.

 

8- دینام خراب است.

The generator is out of order.

 

9- استارت سوخته است.

The starter has burned out.

 

10- این شمع خراب است.

This spark plug is no good.

 

11- فکر می کنم پمپ روغن درست کار نمی کند.

I think the oil pump doesnt work properly.

 

12- شاید این فیوز سوخته باشد.

Maybe this fuse is burned out.

 

13- لوله اگزوز سوراخ است.

There s a hole in the exhaust pipe.

 

14- کارتر(ظرف روغن موتور) فرو رفتگی دارد.

The oil pan is dented.

 

15- کمی روغن ترمز توی این محفظه بریز.

Pour some brake fluid in this reservoir.

 

16- لنت های ترمز تمام شده اند.

The brake shoes are worn out.

 

17- ترمز داغ کرده است.

The brakes have overheated.

 

18- موتور داغ کرده است.

The engine has overheated/ has heated up.

 

19- اتومبیل جوش آورده است.

The radiator is boiling over.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : مکالمات روزمره انگلیسیخودروموتور و اجزاء آنزبان انگلیسی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir