فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه سوم - آموزش معرق کاری / رمضان پور و رحمانی

پایه هفتم - کار و فناوری
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه هشتم - عملیات برداشت
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه هفتم - عملیات داشت - بخش دوم
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه ششم - عملیات داشت
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه پنجم - اصول کاشت
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه چهارم - تقسیم بوته و پیوند در انواع گیاهان
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه سوم - چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه دوم - آماده کردن بستر کاشت
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان / جلسه اول - مقدمه + بررسی شرایط محیطی مناسب برای پرورش چند گیاه
جزوه و درسنامه کامل کار و فناوری پایه هفتم پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Slide Show / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Design / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Animations / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Transitions / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Insert / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point - آشنایی با زبانه Home / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / آموزش نرم افزار Power Point / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان اشتراک گذاری اطلاعات / اشتراک گذاری اطلاعات و آموزش نرم افزار Power Point / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه چهارم - آموزش معرق کاری قسمت 2 / رمضان پور و رحمانی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه دوم - ساخت رحل قرآن مجید / رمضان پور و رحمانی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه اول - شناسایی انواع چوب / رمضان پور و رحمانی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir