آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

حروف ربط 4  

Conjonctions 4

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Il s’est endormi quoique la télévision ait été allumée.
. با وجود اینکه تلویزیون روشن بود، او(مرد) خوابش برد


Il est encore resté quoiqu’il était déjà tard.
. با وجود اینکه دیروقت بود، او(مرد) ماند


Il n’est pas venu quoique nous nous soyons donné rendez-vous.
. با وجود اینکه قرار داشتیم، او(مرد) نیامد


La télévision était allumée. Malgré tout, il s’est endormi.
. تلویزیون روشن بود. با وجود این او(مرد) خوابش برد


Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté.
. دیر وقت بود. با وجود این او(مرد) ماند


Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n’est pas venu.
. ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این او (مرد) نیامد


Quoiqu’il n’ait pas de permis de conduire, il va en voiture.
با وجود اینکه گواهینامه ی رانندگی ندارد، او (مرد) رانندگی می کند


Quoique la route soit verglacée, il roule vite.
با وجود اینکه خیابان لغزنده بود، او (مرد) با سرعت رانندگی می کند


Quoiqu’il soit ivre, il fait de la bicyclette.
. با وجود اینکه مست است، او(مرد) با دوچرخه می رود


Il n’a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture.
. او (مرد)گواهینامه ندارد. با وجود این او (مرد) رانندگی می کند


. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite
خیابان لغزنده هستند. باوجود این او (مرد) تند می راند


Il est ivre. Malgré tout il fait de la bicyclette.
. او(مرد)مست است. با وجود این او (مرد)با دوچرخه می رود


Elle ne trouve aucun emploi quoiqu’elle ait fait des études.
با اینکه تحصیل کرده است، او(زن) کار پیدا نمی کند


Elle ne va pas chez le médecin quoiqu’elle souffre.
. با اینکه او (زن) درد دارد، به دکتر نمی رود


Elle achète une voiture quoiqu’elle n’ait pas d’argent.
. با اینکه او (زن) پول ندارد، ماشین می خرد


Elle a fait des études. Malgré tout, elle n’a pas trouvé d’emploi.
او تحصیل کرده است. با وجود این او (زن) کار پیدا نمی کند


Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin.
. او (زن) درد دارد. با وجود این او (زن)به دکتر مراجعه نمی کند


Elle n’a pas d’argent. Malgré tout, elle achète une voiture.
. او  (زن) پول ندارد. با وجود این او(زن) یک خودرو می خرد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهConjonctions 4حروف ربط 4

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir