آموزش کوتاه - تفاوت ها در گیاهان ، باکتری ها ، ویروس ها و آغازیان

پایه نهم - علوم تجربی

تفاوت ها در گیاهان ،باکتری ها،ویروس ها و آغازیان

آغازیان یوکاریوت هستند
آغازیان تنوع در تغذیه دارند هم فتواتوتروف هستند وهم هتروتروف و هم میکسوتروف هستند(اوگلنا نوعی ازآغازیان جانور مانند میکسوتروف است وحتی با شکار کردن نیز تغذیه می کند)
آغازیان را به دودسته گیاه مانندها و جانور مانندها تقسیم می کنند
بعضی از آغازیان دارای دیواره های مختلفی هستند


در قارچها درهنگام تقسیم سلولی غشای هسته ازبین نمی رود
قارچها یوکاریوت هستند بر خلاف گیاهان فاقد کلروپلاست هستند
قارچ ها را بر اساس تک سلولی وپر سلولی بودن تقسیم می کنند
قارچها مانند گیاهان دارای دیواره سلولی هستند اما جنس این دیواره کیتین است که یک پلی ساکارید است وپوشش حشرات نیز از همین جنس است
قارچها همگی هتروتروف هستند وبیشترین روش تغذیه در آنها تجزیه کنندگی است

 

گیاهان همگی یوکاریوت هستند دیواره سلولی از جنس سلولز دارند به روشهای هاگ زایی و دانه تولید مثل می کنند
دارای دورهای تناوبی جنسی هستند(اسپیروفیت و گامتوفیت)
سلولهای آنها چند وجهی ومنظم هستند
در گیاهان اندامک سانتریول وجود ندارد
گامت ها ی نر فقط در گیاهان ابتدایی مانند سرخس وخزه دارای تاژک بوده ومتحرکند


باکتری ها پروکاریوت هستند دیواره ای از جنس پپتیدوگلیکان دارند
هم اتوتروف هستند (فتو اتوتروف و شیمیو اتوتروف) وهم هتروتروف (انگل وکودرست هستند)
از طریق دو نیم شدن تولید مثل می کنند
در زمانی که محیط مناسب نیست با هاگ سازی (ّبیشتر ساختار سلولی را از دست می دهند وبدور خود پوششی پروتئینی کشید و تا مناسب شدن شرایط تمام فعالیت های خود را متوقف می کند


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم نهمگیاهانباکتری هاویروس هاآغازیانعلوم پایه نهمعلوم تجربی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir