درس چهارم


1- Vapor 2- Eliminate 3- Villain 4- Dense 5- Utilize 6- Humid 7- Theory 8- Descend 9- Circulate 10- Enormous 11- Predict 12- Vanish

Vapor
moisture in the air that can be seen; fog; mist
بخار هوا که مي توان آن را ديد ، مه ، غبار

a. Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its make-up.
b. He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp.
c. A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes.

a- دانشمندان روش هايي را براي نگهداشتن بخار در بطري طراحي کرده اند، که بتوانند ترکيبات آن را بررسي کنند
b- او اطلاعاتي راجع به مقدار بخاري که از باتلاق بالا مي رود، جمع آوري کرده است
c- مسير بخار جريان قابل رويت از رطوبتي است که موشکي که در ارتفاعات بلند پرواز مي کند از خود به جاي مي گذارد


Eliminate
get rid of; remove; omit
رها شدن از ، برداشتن ، حذف کردن

a. When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.
b. When figuring the cost of a car, don’t eliminate such extras as air conditioning.
c. If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

a- وقتي ريل راه آهن بالا برده مي شود، خطر تصادف رفع مي شود
b- هنگام حساب کردن قيمت يک ماشين، لوازم اضافي مثل دستگاه تهويه هوا را حذف نکنيد
c- اگر همه ي صندلي هاي راحتي را بيرون مي برديم، هيچ کس هنگام تماشاي تلويزيون به خواب نمي رفت


Villain
a very wicked person
آدم بسيار بد جنس و پست

a. A typical moving picture villain gets killed at the end.
b. The villain concealed the corpse in the cellar.
c. When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after.

a- شخص شرور فيلم ويژه در پايان فيلم کشته مي شود
b- آدم شرور جنازه را در زير زمين مخفي کرد
c- وقتي آدم شرور در چاه افتاد از آن به بعد همه با خوشحالي زندگي کردند


Dense
closely packed together; thick
متراکم ، غليظ

a. The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.
b. We couldn’t row because of the dense weeds in the lake.
c. His keen knife cut through the dense jungle.

a- برگ هاي انبوه روي درختان مقدار کمي از نور خورشيد را از خود عبور مي دهند
b- به خاطر وجود علف هاي هرز انبوه در رودخانه نمي توانستيم پارو بزنيم
c- با چاقوي تيزش از ميان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد


Utilize
make use of
استفاده کردن از

a. No one seems willing to utilize this vacant house.
b. The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders.
c. Does your mother utilize leftovers in her cooking?

a- به نظر نمي رسد هيچ کس بخواهد از اين خانه ي خالي استفاده کند
b- باغبان مشتاق بود تا از همه گل ها استفاده کند و آن ها را جهت زيبا سازي مرزها با هم ترکيب کند
c- آيا مادرت در غذا پختن از ته مانده ها استفاده مي کند؟


Humid
moist; damp
مرطوب ، نمناک

a. It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner.
b. New Yorkers usually complain in the summer of the humid air.
c. Most people believe that ocean air is quite humid.

a- کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کرديم مدرسه يک دستگاه تهويه بخرد
b- مردم نيويورک معمولاض در تابستان از هواي مرطوب شاکي اند
c- بيشتر مردم بر اين باورند که هواي اقيانوس کاملاض مرطوب است


Theory
explanation based on thought, observation, or reasoning
توضيح بر اساس انديشه ، مشاهده يا استدلال ، نظريه ، فرضيه

a. Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand.
b. My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.
c. No one has advanced a theory explaining the beginnings of writing.

a- فهم نظريه انيشتين براي افراد عادي واقعاً دشوار است
b- عموي من نظريه اي راجع به تاثير آب و هوا بر توپ زن هاي بازي بيس بال دارد
c- هيچ کس نطريه متقاعد کننده اي را که بيان گر شروع نوشتن باشد، ارائه نداده است


Descend
go or come down from a higher place to a lower level
پايين رفتن يا پايين آمدن از مکاني بالاتر به سطحي پايين تر

a. If we let the air out of a balloon, it will have to descend.
b. The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly.
c. Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once.

a- اگر هواي يک بالن را خالي کنيم، پايين مي آيد
b- خلبان که فکر مي کرد هواپيمايش در معرض خطر است سريعاً فرود آمد
c- النور که مي دانست خاطر خواهش پايين پلکان منتظر است، فوراً پايين آمد


Circulate
go around; go from place to place or person to person
پخش شدن ، از مکاني به مکاني يا از شخصي به شخصي رفتن

a. A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it.
b. My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable.
c. Hot water circulates through the pipes in the building, keeping the room warm.

a- پنکه در تابستان مي تواند هوا را به گردش درآورد اما آن را خنک نمي کند
b- پدرم در ميان مهمان ها حرکت مي کرد تا آنها احساس راحتي کنند
c- عبور آب از ميان لوله هاي ساختمان، اتاق را گرم نگه مي دارد


Enormous
extremely large; huge
بي نهايت بزرگ ، عظيم

a. The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.
b. Public hangings once drew enormous crowds.
c. The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

a- خرچنگ عظيم لجثه اي در جستجوي غذا، ته اقيانوس از اين سو به آن سو حرکت مي کرد
b- اعدام هاي عمومي زماني جمعيت بسيار زيادي را به سوي خود جلب مي کرد
c- شواليه ي دلاور شمشيرش را بيرون کشيد و اژدهاي عظيم الجثه را کشت


Predict
tell beforehand
از پيش گفتن ، پيش گويي کردن

a. Weathermen can predict the weather correctly most of the time.
b. Who can predict the winner of the Superbowl this year?
c. Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong.

a- هواشناسان بيشتر اوقات مي توانند به درستي وضع هوا را پيش بيني کنند
b- چه کسي مي تواند برنده جام برتر را پيش بيني کند؟
c- لورا فکر کرد مي تواند پيش بيني کند من چکار مي کنم، اما او در اشتباه بود


Vanish
disappear; disappear suddenly
محو شدن ، ناگهان ناپديد شدن

a. Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud.
b. Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish.
c. Give him a week without a job and all his money will vanish.

a- حتي در کاليفرنيا گاهي اوقات خورشيد پشت ابري ناپديد مي شود
b- حتي يک جادوگر بزرگ هم نمي تواند يک عاشق حسود را غيب کند
c- يک هفته به او مهلت بده بيکار باشد و همه پول هايش ناپديد خواهد شد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : VaporEliminateVillainDenseUtilizeHumidTheoryDescendCirculateEnormousPredictVanishآموزش کتاب 504 واژه
تازه های آموزشی
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و سوم : در ایستگاه قطار - At the train station
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و دوم : در رستوران 4 - At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی و یکم : در رستوران 3 - At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سی ام : At the restaurant 2 - در رستوران 2
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و نهم : در رستوران قسمت 1 / At the restaurant
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و هشتم : در هتل – شکایت / In the hotel – Complaints
زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و هفتم : در هتل – ورود به هتل / In the hotel – Arrival
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - مدیریت سفارش های کاربران در PHP
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - انواع JOIN در SQL - قسمت دوم
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - انواع JOIN در SQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تولید کدهای SQL به صورت Wizard در MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - آموزش استفاده از برگه Search
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تعیین سطح دسترسی کاربر در MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - نحوه پیکربندی MySQL
دانلود فیلم آموزشی کار با پایگاه داده وب - تاریخچه SQL

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir