مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد

پایه هفتم - علوم تجربی
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تاثیر دما بر حجم مواد - فصل سوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی تراکم پذیری مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه حجم مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش نحوه کار با نیروسنجی - فصل دوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم دقت اندازه گیری در وسایل اندازه گیری - فصل دوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی ویژگی عناصر - چکش خواری و رسانایی - فصل سوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم مشاهده مستقیم و غیر مستقیم - فصل سوم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه چگالی - فصل دوم
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - سفر آب روی زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب روی زمین / قسمت 2 - منابع آب شیرین و شور
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب روی زمین / قسمت 1 - باران چگونه تشکیل می شود؟
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل پنجم - از معدن تا خانه
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل پنجم - از معدن تا خانه / قسمت دوم » اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir