توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش کوتاه : تعریف شتاب - شتاب لحظه ای - کمیت برداری

پایه نهم - علوم تجربی

تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان

شتاب از تقسیم تغییرات سرعت بر مدت زمان تغییرات سرعت بدست می آید.


شتاب کمیتی برداری است.
یکای آن متر برمجذور ثانیه می باشد.


✔️اگر اندازه سرعت لحظه ای متحرک رو به افزایش باشد اندازه شتاب مثبت و حرکت تند شونده می باشد.
✔️اگر اندازه سرعت لحظه ای رو به کاهش باشد، حرکت کند شونده می باشد.

شتاب لحظه ای:شتاب جسم در هر لحظه
کمیتی برداری و یکای آن همان متر بر مجذور ثانیه است.
✔️نکته:هرگاه مقدار یا جهت سرعت یک متحرک تغییر کند، گفته می شود که حرکت شتابدار است.

نمودار سرعت-زمان
برای رسم این نمودار زمان بر روی محور افقی و سرعت را بر روی محور عمودی قرار می دهیم.سپس با نقطه یابی و متصل کردن نقاط به هم، نمودار سرعت-زمان را رسم می کنیم.
مساحت زیر نمودار همان جابه جایی جسم است.
شیب نمودار همان شتاب متوسط است.

تست نمونه:
◀️در کدام گزینه شتاب صفر است؟
الف)اتومبیلی که شروع به حرکت در یک جاده صاف می کند و سرعت می گیرد.
ب)اتومبیلی که ترمز می کند
ج) اتومبیلی که با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است.
د)اتومبیلی که به پشت چراغ قرمز می رسد.
🖊پاسخ :گزینه ج
در سایر گزینه تغییرات سرعت مشاهده می شود ولی در گزینه ج چون سرعت ثابت است پس شتاب صفر است.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم پایه نهمشتاب لحظه ایشتابکمیت برداریعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir