آموزش کوتاه : تعریف شتاب - شتاب لحظه ای - کمیت برداری

پایه نهم - علوم تجربی

تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان

شتاب از تقسیم تغییرات سرعت بر مدت زمان تغییرات سرعت بدست می آید.


شتاب کمیتی برداری است.
یکای آن متر برمجذور ثانیه می باشد.


✔️اگر اندازه سرعت لحظه ای متحرک رو به افزایش باشد اندازه شتاب مثبت و حرکت تند شونده می باشد.
✔️اگر اندازه سرعت لحظه ای رو به کاهش باشد، حرکت کند شونده می باشد.

شتاب لحظه ای:شتاب جسم در هر لحظه
کمیتی برداری و یکای آن همان متر بر مجذور ثانیه است.
✔️نکته:هرگاه مقدار یا جهت سرعت یک متحرک تغییر کند، گفته می شود که حرکت شتابدار است.

نمودار سرعت-زمان
برای رسم این نمودار زمان بر روی محور افقی و سرعت را بر روی محور عمودی قرار می دهیم.سپس با نقطه یابی و متصل کردن نقاط به هم، نمودار سرعت-زمان را رسم می کنیم.
مساحت زیر نمودار همان جابه جایی جسم است.
شیب نمودار همان شتاب متوسط است.

تست نمونه:
◀️در کدام گزینه شتاب صفر است؟
الف)اتومبیلی که شروع به حرکت در یک جاده صاف می کند و سرعت می گیرد.
ب)اتومبیلی که ترمز می کند
ج) اتومبیلی که با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است.
د)اتومبیلی که به پشت چراغ قرمز می رسد.
🖊پاسخ :گزینه ج
در سایر گزینه تغییرات سرعت مشاهده می شود ولی در گزینه ج چون سرعت ثابت است پس شتاب صفر است.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم پایه نهمشتاب لحظه ایشتابکمیت برداریعلوم تجربی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir