مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ / درس دهم - مکان مرقدهای شریف

پایه هشتم - عربی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ / درس نهم - گردش علمی
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / الِْاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ/ درس هشتم - اعتماد به نفس
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / ﴿... أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة...﴾ / درس هفتم - زمین خدا پهناور است
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / فِي السَّفَرِ / درس ششم - در سفر
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلصَّداقَةُ / درس پنجم - دوستی
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ / درس چهارم - تجربه جدید
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / مِهْنَتُک فِي الْمُستَقبَلِ / درس سوم - شغل تو در آینده
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ / درس دوم - اهمیت زبان عربی
  راهنما و گام به گام عربی هشتم / مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ / درس اول - تکرار درس های هفتم
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 117 تا 120
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 114 تا 116
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / بدانیم
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْحِکَمُ - حکمت ها
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / نورُ السَّماءِ - نور آسمان
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 104 تا 106
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 102 و 103
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ - فعل مضارع / بدانیم / فن ترجمه
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / السَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ - گردش علمی
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir