مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی

پایه نهم - علوم تجربی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم نهم / فیلم تدریس بررسی ساختار اتمی چند ترکیب اشتراکی - فصل دوم
علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی عملی ترکیبات اشتراکی - فعالیت صفحه ۲۴ کتاب - فصل دوم
علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی الکتریکی آب مقطر و چند محلول آبی - فصل دوم
علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی حرکت یون ها - فصل دوم
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل پنجم - نیرو
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 4 - قانون سوم نیوتن و نیروی اصطکاک
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 3 - وزن جسم و نیروی کنش و واکنش
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 2 - قانون دوم نیوتن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 1 - نیروهای متوازن و خالص
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل چهارم - حرکت چیست؟
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل چهارم - حرکت چیست / قسمت 4 - شتاب
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل چهارم - حرکت چیست / قسمت 3 - سرعت
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل چهارم - حرکت چیست / قسمت 2 - تندی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل چهارم - حرکت چیست / قسمت 1 - جابجایی و مسافت
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir