توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

جلسه نهم

کلمات پرسشی یا استفهامی و کاربرد آنها

 

 

 

کلمات پرسشی یا استفهامی و کاربرد آنها:

WH questions

 

اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد:
Who
چه کسی...؟

 

اگر مفعول مورد سوال قرار گیرد:
Whom
کی را...؟ چه کسی را...؟

 

اگر فاعل و مفعول، غیر شخص باشند:
What
چه چیز...؟

 

اگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد:
Where
کجا...؟

 

اگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد:
When
کی...؟ چه وقت...؟

 

اگر تعداد مورد سوال قرار گیرد:
How many
چه تعداد...؟ چند تا...؟

 

اگر مقدار مورد سوال قرار گیرد:
How much
چه مقدار...؟ چقدر...؟

 

اگر حالت و چگونگی مورد سوال قرار گیرد:
How
چگونه...؟ چطور...؟

 

اگر وقت و راس ساعت مورد سوال قرار گیرد:
What time
چه ساعتی...؟ کِی...؟

 

اگر مدت و زمان مورد سوال قرار گیرد:
How long
چقدر...؟ چه مدت...؟

 

اگر دفعه و بار و مرتبه مورد سوال قرار گیرد:
How often
چند دفعه...؟ چند مدت یکبار...؟

 

اگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرند:
Whose + اسم
برای چه کسی است...؟

 

اگر دلیل مورد سوال قرار گیرد:
Why
چرا...؟

 

اگر سن مورد سوال قرار گیرد:
How old
چند ساله...؟

 

اگر مسافت مورد سوال قرار گیرد:
How far
چه مسافتی...؟ چقدر...؟

 

اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد:
How tall
چه قد و اندازه ای...؟

 

اگر سرعت مورد سوال قرار گیرد:
How fast
با چه سرعتی...؟ چقدر سریع...؟

 

اگر رنگ مورد سوال قرار گیرد:
What color
چه رنگی...؟

 


کلمات پرسشی یا استفهامی:

 دارای ۳ قانون هستند:

☝️ اول جمله می آیند، جمله را سوالی می کنند، حتماً بعد از آنها افعال کمکی می آید.

Where do you work?
When do you work?
How do you work?
Why do you work?
How fast do you work?


✌️ اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند، جمله را از حالت سوالی خارج می کنند، یعنی بعد از کلمه پرسشی فاعل می آید.


Where do you go? ----> I know where you go.


کجا میری؟ ----> میدونم کجا میری.

 

Why don’t they study? ----> I know why they don’t study.


چرا درس نمی خوانند؟ ----> میدانم چرا درس نمی خوانند.


کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند، یعنی به آخر فعل s, و یا es، و یا ies اضافه شود.


I work.
Who works?
Whose brother works?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پرسشیاستفهامی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir