کربن اساس استخوان بندی ھیدروکربن ھا

پایه نهم - علوم تجربی

کربن اساس استخوان بندی ھیدروکربن ھا
کربن با عدد اتمی ۶ در گروه ١۴ و در دوره دوم جدول تناوبی قرار دارد.
کربن ۴ الکترون در لایه ظرفیت داشته ولی برای رسیدن به ھشتایی (پایداری)، نه ۴ الکترون از دست می دھد و نه ۴ الکترون می گیرد (یون تشکیل نمی دھد) بلکه با اشتراک گذاشتن ۴ الکترون خود، ۴ پیوند کووالانسی تشکیل می دھد.


توانایی تشکیل پیوند کووالانسی در کربن مشابه نافلزاتی مثل نیتروژن، فسفر و گوگرد است اما تعداد ترکیبات شناخته شده از اتم کربن، از مجموع ترکیبھای شناخته شده عناصر دیگر جدول بیشتر است.


اتم کربن می تواند ۴ پیوند کووالانسی خود را به چندین شیوه برقرار کند:

1) ۴ پیوند یگانه (مثل متان) 
2) ٢ پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه (مثل فرمالدھید) 
3) دو پیوند دوگانه (مثل کربن دی اکسید)
4) یک پیوند یگانه و یک پیوند سه گانه (مثل ھیدروژن سیانید)


کربن توانایی تشکیل زنجیرھا و حلقه ھای کربنی زیادی (مثل آروماتیک ھا و سیکلوآلکانھا و ...) دارد.


کربن می تواند با اتم عنصرھای ھیدروژن و اکسیژن و ... به شیوه ھای گوناگون متصل شده و مولکول شمار زیادی از مواد مانند
کربوھیدراتھا، چربی ھا، آمینواسیدھا، آنزیم ھا و پروتئین ھا و ... را بسازد.


اتمھای کربن می توانند با شیوه ھای مختلفی به ھمدیگر متصل شده و دگرشکل ھای متفاوتی مانند الماس و گرافیت را ایجاد کنند.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پایه نهمعلوم نهمعلوم تجربیاستخوان بندیھیدروکربنکربنپیوند کووالانسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir