آموزش زبان فرانسوی - درس هشتم : L’heure - ساعات روز

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

ساعات روز

L’heure

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Veuillez m’excuser !
معذرت می خواهم


Quelle heure est-il, s’il vous plaît
ساعت چند است؟


Merci beaucoup.
بسیار سپاسگزارم


Il est une heure.
ساعت یک است


Il est deux heures.
ساعت دو است


Il est trois heures.
ساعت سه است


Il est quatre heures.
ساعت چهار است


Il est cinq heures.
ساعت پنج است


Il est six heures.
ساعت شش است


Il est sept heures.
ساعت هفت است


Il est huit heures.
ساعت هشت است


Il est neuf heures.
ساعت نه است


Il est dix heures.
ساعت ده است


Il est onze heures.
ساعت یازده است


Il est douze heures.
ساعت دوازده است


Une minute a soixante secondes.
یک دقیقه شصت ثانیه دارد


Une heure a soixante minutes.
یک ساعت شصت دقیقه دارد


Un jour a vingt-quatre heures.
یک روز بیست و چهار ساعت است


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهL’heureساعات روز
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir