مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت چهارم

پایه هشتم - علوم تجربی
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
علوم پایه هشتم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت سوم - سوختن کامل و ناقص شمع
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت دوم - سوختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت اول - تغییرات فیزیکی و شیمیایی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت سوم
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت دوم
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت اول
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل پانزدهم - شکست نور
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل چهاردهم - نور و ویژگی های آن
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل سیزدهم - هوازدگی
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل دوازدهم - سنگ ها
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل یازدهم - کانی ها
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل دهم - مغناطیس
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل نهم - الکتریسیته
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل هشتم - تولید مثل در جانداران
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir