تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان

پایه نهم - علوم تجربی

تعریف شتاب:تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان شتاب از تقسیم تغییرات سرعت بر مدت زمان تغییرات سرعت بدست
می آید.


شتاب کمیتی برداری است
یکای آن متر برمجذور ثانیه می باشد.
اگر اندازه سرعت لحظه ای متحرک رو به افزایش باشد اندازه شتاب مثبت و حرکت تند شونده می باشد.
اگر اندازه سرعت لحظه ای رو به کاھش باشد، حرکت کند شونده می باشد.


شتاب لحظه ای:شتاب جسم در ھر لحظه
کمیتی برداری و یکای آن ھمان متر بر مجذور ثانیه است
نکته:ھرگاه مقدار یا جھت سرعت یک متحرک تغییر کند، گفته میشود که حرکت شتابدار است


نمودار سرعت-زمان
برای رسم این نمودار زمان بر روی محور افقی و سرعت را بر روی محور عمودی قرار می دھیم.سپس با نقطه یابی و متصل کردن نقاط به ھم، نمودار سرعت-زمان را رسم می کنیم.
مساحت زیر نمودار ھمان جابه جایی جسم است.
شیب نمودار ھمان شتاب متوسط است.


تست نمونه:
در کدام گزینه شتاب صفر است؟
الف) اتومبیلی که شروع به حرکت در یک جاده صاف می کند و سرعت
می گیرد.
ب) اتومبیلی که ترمز می کند.
ج) اتومبیلی که با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است.
د) اتومبیلی که به پشت چراغ قرمز می رسد.
 پاسخ :گزینه ج
در سایر گزینه تغییرات سرعت مشاھده می شود ولی در گزینه ج چون
سرعت ثابت است پس شتاب صفر است.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پایه نهمعلوم نهمعلوم تجربیتعریف شتابسرعت لحظه ایشتاب لحظه ای
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی
سریال گرامری - قسمت اول - اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال های ریاضی هفتم فصل اول سالتحصیلی 98-99 + پاسخ تشریحی
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف زی - Z
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وای - Y
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِکس - X
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف دبیلو - W
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وی - V
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف تی - T
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِس - S
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف آر - R
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف کیو - Q

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir