زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و دوم : گفتگوی کوتاه 3

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

Small Talk

گفتگوی کوتاه 3

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 Do you smoke?

شما سیگار می کشید؟


I used to.
در گذشته ،بله


But I don’t smoke anymore.
اما حالا دیگر سیگار نمی کشم


Does it disturb you if I smoke?
اذیت می شوید اگر من سیگار بکشم؟


No, absolutely not.
نه، مطلقاً نه


It doesn’t disturb me.
مزاحمتی برای من نیست

 

Will you drink something?
شما چیزی می نوشید؟


A brandy?
یک گیلاسکنیاک؟


No, preferably a beer.
نه، ترجیح میدهم یک آبجو بنوشم


Do you travel a lot?
شما زیاد مسافرت می کنید؟


Yes, mostly on business trips.
بله، البته اکثرا سفر های کاری


But now we’re on holiday.
اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می گذرانیم


It’s so hot!
اینجا چقدر گرم است


Yes, today it’s really hot.
بله امروز واقعاً گرم است


Let’s go to the balcony.
برویم روی بالکن


There’s a party here tomorrow.
فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود


Are you also coming?
شما هم میائید؟


Yes, we’ve also been invited.
بله، ما هم دعوت شده ایم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیگفتگوی کوتاهSmall Talk
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir