جلسه هشتم

زمان حال ساده

زمان حال ساده:
کاری که بصورت عادت و تکرار انجام می شود.

طرز ساخت:
۱. برداشتن to مصدر
۲. گذاشتن فاعل به جای آن


To go -----> I go.

✔️ در سوم شخص (he-she-it) به آخر فعل (s, es, ies) اضافه می شود.

 

To play ----> He plays.

 


نشانه های حال ساده:

۱. وجود s در سوم شخص مفرد در آخر فعل:


He works. / She eats. / It runs.

۲. وجود es در آخر فعل در سوم شخص مفرد:

✔️ افعالی که به s, sh, ch, x, o, z ختم می شوند، در سوم شخص مفرد، es میگیرند.

 

Washes / buzzes / watches / fixes / misses / mixes / goes

۳. افعالی که به y ختم می شوند، اگر قبل از y، حروف صدادار (a,e,I,o,u) بیاید، در سوم شخص مفرد فقط s میگیرند:

 

Play ---> سوم شخص مفرد ---> plays

 

✔️ افعالی که به y ختم می شوند، اگر قبل از y حرف صدادار نداشته باشد، در سوم شخص مفرد y را برمیداریم، و به جای آن i گذاشته و سپس es می آوریم.

 

Carry ----> carries
Study ----> studies

 

 

 

۴. وجود قیود زمان. مثل:


Every hour, Each night, During the day

۵. وجود قیود تکرار. مثل:


Ever, never, always, usually, often, sometimes

۶. با حقایق دنیا و چیزهایی که قبلاً اثبات شده:


The sun sets in the west.

خورشید در غرب، غروب میکند.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زمان حال سادهنشانه های حال ساده
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir