توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

جلسه چهارم
افعال کمکی:
- منفی کردن
- سوالی منفی کردن
- افعال کمکی

 منفی کردن افعال کمکی:

 در زبان فارسی، برای منفی کردن افعال، اول افعال علامت (ن) اضافه می کنیم.

 در زبان انگلیسی، به افعال کمکی علامت (not) اضافه می کنیم.

✔️ بهتر است آن ها را به شکل مخفف بنویسیم.

✔️ این دو am not و may not شکل مخفف ندارند.

can not -> can't
will not -> won't
must not -> mustn't
shall not -> shan't
is not -> isn't
are not -> aren't
am not -> am not
may not -> may not

 


سوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.


 you can't go. -> can't you go?

 

روش دوم: اگر فعلِ کمکیِ not مخفف نشده باشد، فعل کمکی را به اول جمله برده، و not را سر جایش قرار می دهیم.


you can not go. -> can you not go?

 

 نکته:

-> to be (am, is, are)
Was, were
بودن
-> have
Has, had
داشتن
->do
Does, did
انجام دادن
->could
Can
توانستن
->shall
Should
علامت آینده
->will
Would
علامت آینده
->may
Might
ممکن بودن
->must
Had to
باید
->ought to
باید
->used to
سابقاً، قبلاً
->need
احتیاج داشتن
->dare
جرات داشتن
->would rather
ترجیح دادن
->had better
بهتر است

 

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : منفی کردنسوالی منفی کردنافعال کمکی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir