مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

دوره متوسطه اول و دوم
 • علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
 • علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 67 / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - کوچکترین مضرب مشترک صفحه 65 و 66 / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 64 / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 63 و 64 / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 62 / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 61 / ساناز ربانی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - شمارنده اول صفحه 59 و 60 / عفت محمدپور
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - تمرین صفحه ۵۸ / مرتضی غلامی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - عدد اول صفحه 56 و 57 / خراسانی و سیف
 • علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت سوم - پیوند کووالانسی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت دوم - یون ها در بدن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت اول - ترکیب یونی
 • علوم پایه هشتم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت چهارم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت سوم - سوختن کامل و ناقص شمع
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
  فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir