سایر زبان ها -آموزش زبان فرانسه به زبان ساده
 • آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و پنجم : Questions – Passé - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و چهارم : Passé 4 - گذشته (زمان گذشته) 4
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و سوم : Passé 3 - گذشته (زمان گذشته) 3
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و دوم : Passé 2 - گذشته (زمان گذشته) 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و یکم : Passé 1 - گذشته (زمان گذشته) 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
 • آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و پنجم : Négation 2 - نفی2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و چهارم : Négation 1 - نفی 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و سوم : Poser des questions 2 - سئوال کردن 2
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و دوم : Poser des questions 1 - سئوال کردن 1
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و یکم : Les nombres ordinaux - اعداد ترتیبی
 • آموزش زبان فرانسوی - درس شصتم : A la banque - در بانک
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و نهم : A la poste - در اداره پست
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و هشتم : Les parties du corps - اعضا بدن
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و هفتم : Chez le médecin - در مطب دکتر
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و ششم : Les sentiments - احساس ها
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و پنجم : Travailler - کار
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و چهارم : Faire du shoppin - خرید
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و سوم : Les magasinss - مغازه ها
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و دوم : Dans le grand magasin - در فروشگاه
 • آموزش زبان فرانسوی - درس پنجاه و یکم : Faire des courses - خرید مایحتاج
 • 12

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir