مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

عربی پایه هشتم

 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ / درس دهم - مکان مرقدهای شریف
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ / درس نهم - گردش علمی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / الِْاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ/ درس هشتم - اعتماد به نفس
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / ﴿... أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة...﴾ / درس هفتم - زمین خدا پهناور است
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / فِي السَّفَرِ / درس ششم - در سفر
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلصَّداقَةُ / درس پنجم - دوستی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ / درس چهارم - تجربه جدید
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مِهْنَتُک فِي الْمُستَقبَلِ / درس سوم - شغل تو در آینده
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ / درس دوم - اهمیت زبان عربی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ / درس اول - تکرار درس های هفتم
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 117 تا 120
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 114 تا 116
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / بدانیم
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْحِکَمُ - حکمت ها
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / نورُ السَّماءِ - نور آسمان
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 104 تا 106
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 102 و 103
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ - فعل مضارع / بدانیم / فن ترجمه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / السَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ - گردش علمی
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / نورُ السَّماءِ - نور آسمان
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 93 و 95
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 91 و 92
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / فعل مضارع / بدانیم / فن ترجمه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / الِاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ - اعتمادبه نفس
 • گام به گام عربی پایه هشتم ااَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 82 و 83
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 80 و 81
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / الْفِعلُ الْمُضارِعُ - فعل مضارع / بدانیم / فنّ ترجمه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / ... أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً ... - زمین خدا وسیع است
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّابِعُ - درس هفتم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / نورُ السَّماءِ - نور آسمان
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 70 و 71
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 67 تا 69
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فعل مضارع (3) - بدانیم
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فِي السَّفَرِ - در سفر
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 58 و 59
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 56 و 57
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ - فعل مضارع + فن ترجمه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / اَلصَّداقَةُ - دوستی
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - درس پنجم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 48 و 49
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 45 تا 47
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / فعل مضارع (2) + بدانیم + فن ترجمه
 • گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ - تجربه جدید
 • 12
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir