مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم هشتم / فیلم تدریس بررسی اجزای چشم روی مولاژ - فصل 5

پایه هشتم - علوم تجربی
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - شکست نور
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / عدسی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / شکست نور در منشور
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - نور و ویژگی های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / آینه های کروی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / بازتاب نور و آینه تخت
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / انواع چشمه نور و تشکیل سایه
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - هوازدگی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی شیمیایی و فرسایش
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی فیزیکی
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سنگ ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ رسوبی و دگرگونی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ آذرین
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - کانی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / شناسایی و طبقه بندی کانی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / تعریف کانی و روش تشکیل کانی ها
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - مغناطیس
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / روش های ساخت آهن ربا
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / قطب های آهن ربا
  طرح درس سالانه علوم تجربی پایه هشتم - سالتحصیلی 1400-1401
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir