مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 8 - همزيستی با مامِ ميهن - شعرخوانی: دورانديشی

پایه نهم - فارسی و نگارش
 • فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 7 - پرتوِ اُميد
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 6 - آداب زندگانی - حکايت: شو، خطركن !
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 4 - هم نشين - روان خوانی: دريچه های شكوفايی
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 3 - مثل آيینه، كار و شايستگی / حکایت: باغبانِ نیک انديش
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 2 - عجايبِ صُنعِ حق تعالی - شعرخوانی: پرواز
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 1 - آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است - حکایت سفر
  جزوه آموزشی فارسی پایه نهم درس به درس / پاسخ خود ارزیابی ها و ...
  فایل های صوتی فارسی پایه نهم درس دوم - عجايبِ صُنعِ حق تعالی / پرواز
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم/ شعر پرواز / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم / توضیح نکات مهم درس - خودارزیابی / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم/ عجايبِ صُنعِ حق تعالی / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  جزوه نکات ادبی (آرایه های ادبی) فارسی پایه نهم - درس اوّل / خانم جهرمی
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس اول / آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است / قسمت دوم/ بابایی و جعفری
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس اول / آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است / قسمت اول / بابایی و جعفری
  دانلود نمونه سوالات فارسی پایه نهم سالتحصیلی 94-95 - نوبت اول
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir