آموزش کوتاه: آب کره - باران - برف- تگرگ

پایه هفتم - علوم تجربی

آب کره:به مجموعه آبهای موجود در اتمسفر، سطح و درون زمین که به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد، آب کره می گویند.

75 درصد سطح زمین را آب فرا گرفته است.
تنها نزدیک 2/5 درصد از آب های زمین شیرین هستند.
97.2 درصد آب کره را آب شور تشکیل می دهد.
--
بارش زمانی اتفاق می افتد که آب رودخانه ها و دریاها بر اثر تابش خورشید بخار شده به ارتفاعات برود ودر آنجا سرد و متراکم شوند و ابر تشکیل شود. با ادامه روند تدریجی کاهش دما چنانچه درصد رطوبت و میزان دمای هوای به حد مناسبی برسد بارش رخ می دهد.

بارش برسه نوع است
باران:دمای هوا بالای صفر درجه است
برف:دمای هوا زیر صفر درجه است
تگرگ:قطرات باران حین سقوط از توده هوای سرد عبور می کنند.

هرچه دما کمتر و رطوبت محیط بیشتر باشد احتمال بارش بیشتر خواهد بود.
میزان بارش در ایستگاههای هواشناسی برحسب میلی متر اندازه گیری می شود.


تست نمونه
◀کدام گزینه صحیح است؟
الف. رطوبت موجود در هوا جزو آب کره محسوب نمی شود.
ب. بیشتر آب کره به صورت جامد است.
ج. بیشتر منابع آب شیرین در سطح زمین بصورت جامد می باشد.
د. نزدیک 97 درصد کره زمین را آبهای شور در برگرفته است.
پاسخ:گزینه ب


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم هفتمآب کرهبارانبرفتگرگعلوم پایه هفتمعلوم تجربی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir