مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه هشتم

 • پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
 • سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ / درس دهم - مکان مرقدهای شریف
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ / درس نهم - گردش علمی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / الِْاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ/ درس هشتم - اعتماد به نفس
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / ﴿... أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة...﴾ / درس هفتم - زمین خدا پهناور است
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / فِي السَّفَرِ / درس ششم - در سفر
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلصَّداقَةُ / درس پنجم - دوستی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ / درس چهارم - تجربه جدید
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مِهْنَتُک فِي الْمُستَقبَلِ / درس سوم - شغل تو در آینده
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ / درس دوم - اهمیت زبان عربی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ / درس اول - تکرار درس های هفتم
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - شکست نور
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / عدسی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / شکست نور در منشور
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - نور و ویژگی های آن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / آینه های کروی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / بازتاب نور و آینه تخت
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / انواع چشمه نور و تشکیل سایه
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - هوازدگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی شیمیایی و فرسایش
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی فیزیکی
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سنگ ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ رسوبی و دگرگونی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ آذرین
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - کانی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / شناسایی و طبقه بندی کانی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / تعریف کانی و روش تشکیل کانی ها
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - مغناطیس
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / روش های ساخت آهن ربا
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir