پایه هفتم
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه چهارم - آموزش معرق کاری قسمت 2 / رمضان پور و رحمانی
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه سوم - آموزش معرق کاری / رمضان پور و رحمانی
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه دوم - ساخت رحل قرآن مجید / رمضان پور و رحمانی
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه اول - شناسایی انواع چوب / رمضان پور و رحمانی
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل نهم - منابع انرژی با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل هفتم - سفر آب درون زمین با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل ششم - سفر آب روی زمین با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل پنجم - از معدن تا خانه با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل چهارم - موادّ پیرامون ما با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دوم - اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل اول - تجربه و تفکر با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان نقشه کشی/ اندازه گذاری - مقیاس / جلسه ششم
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان نقشه کشی / جلسه پنجم / مهدی یوسفی
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس پانزدهم - تبادل با محیط / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس چهاردهم - گردش مواد / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس سیزدهم - سفر غذا / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس دوازدهم - سفرۀ سلامت / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس نهم - منابع انرژی / با پاسخ
 • آزمون کوتاه علوم هفتم درس هشتم - انرژی و تبدیل های آن / با پاسخ
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان نقشه کشی / جلسه چهارم / مهدی یوسفی
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل ششم - تنظیم هورمونی
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل پنجم - حس و حرکت
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل چهارم - تنظیم عصبی
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
  جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه چهارم - آموزش معرق کاری قسمت 2 / رمضان پور و رحمانی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه سوم - آموزش معرق کاری / رمضان پور و رحمانی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه دوم - ساخت رحل قرآن مجید / رمضان پور و رحمانی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه اول - شناسایی انواع چوب / رمضان پور و رحمانی
  جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
  جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
  جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
  جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
  جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir