توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس هفتم My Address آدرس من زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم

 

 

 

Talking about your address/phone number
Telling the time

Oo - Hh - Xx - Yy

Vocabulary:

address, home, street,
(tele)phone, number, mobile/ cell phone, call,
go, live, visit, time, a.m., p.m., o’clock, evening

Expressions:
What’s (your) address?
Where do (you) live?
(5, Enghelab Street).
What’s (your/Mina’s) telephone number?
What’s (your) home/office/mobile number?
(It’s) (433-7891).
What time is it?
What time (is) (he) going?
(at/around 5 o’clock/a.m./p.m.).
(7:30 in the evening).
I’m not sure./ I don’t know./ I don’t understand.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Addressآدرس منپایه هفتمTalking about your addressphone numberTelling the time

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir