توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس دوم My Week - هفته من زبان هشتم

پایه هشتم - آموزش تصویری زبان هشتم

 

 

My Week
Talking about Daily Activities

st - ee - ay

Daily
Activities
Days in a Week
Time
Expressions

 

Expressions
What do you do in the
mornings?
I go to school.
When do you study English?
On Monday mornings.
What days do you go
shopping?
Every Wednesday afternoon.
Excuse me, sir/madam/Miss


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هشتمزبان انگلیسیMy Weekهفته منپایه هشتمآموزش تصویری زبان هشتم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir