آموزش زبان فرانسوی - درس هفتم : Chiffres - اعداد

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

اعداد

Chiffres

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Je compte:
من می شمارم


un, deux, trois
یک .دو.سه


Je compte jusqu’à trois.
من تا سه می شمارم


Je compte de nouveau
من به شمارش ادامه می دهم


quatre, cinq, six,
چهار، پنج، شش


sept, huit, neuf
هفت، هشت، نه


Je compte.
من می شمارم


Tu comptes.
تو می شماری


Il compte.
او (مرد) می شمارد


Un. Le premier.
یک، اول


Deux. Le deuxième.
دو، دوم


Trois. Le troisième.
سه، سوم


Quatre. Le quatrième.
چهار، چهارم


Cinq. Le cinquième.
پنج، پنجم


Six. Le sixième.
شش، ششم


Sept. Le septième.
هفت، هفتم


Huit. Le huitième.
هشت، هشتم


Neuf. Le neuvième.
نه، نهم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهChiffresاعداد
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir