مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

تازه های آموزشی
 • علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
 • علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
 • علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
 • علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
 • علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
 • علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تاثیر دما بر حجم مواد - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی تراکم پذیری مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه حجم مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش نحوه کار با نیروسنجی - فصل دوم
 • علوم نهم / فیلم تدریس بررسی ساختار اتمی چند ترکیب اشتراکی - فصل دوم
 • تازه های آموزشی
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
  علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
  علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
  علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
  علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
  علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir